ภาษาไทย
ประธานเครือข่ายทนายความ

ประธานเครือข่ายทนายความ

เปิดหน้าต่อไป

รู้กฎหมายไม่เสียเปรียบ

ประธานเครือข่ายทนายความ
ประธานเครือข่ายทนายความ

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร ประสบการณ์ในอาชีพทนายความเกินกว่า 30 ปี

สวัสดีครับผมทนายภูวงษ์ ประธานเครือข่ายทนายความ ผมประกอบอาชีพทนายความถึงปัจจุบันกว่า 30 ปีแล้ว ข้อมูลทั้งหมดผมได้มาจากคอลเซ็นเตอร์ ที่ลูกความโทรปรึกษาทนานความทุกวันๆละหลายสาย ผมก็เลยเอาเรื่องที่ไม่ซำ้กันมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆมีสาระจากเพจรู้หมดกฎหมายที่สร้างคอนเทนท์เกี่ยวกับกฎหมายหใ้ผมเอามาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ รู้กฎหมายไม่เสียเปรียบครับ

 • เกี่ยวกับการหมั้น
 • เกี่ยวกับสินสอด
 • เรื่องเกี่ยวกับครอบครัว

เรื่องครอบครัว

 • เกี่ยวกับการหมั้น

การหมั้น ในความเข้าใจของประชาชนทั่วไป หมายถึง การจองตัวไว้ก่อนที่จะมีการแต่งงานกัน หรือสมรสกันตามกฎหมาย แต่กฎหมายบัญญัติให้การหมั้นจะมีผลตามกฎหมายได้ การหมั้นนั้นจะกระทำได้เมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี บริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น หากการหมั้นฝ่าฝืนโดยที่ชายหญิงที่หมั้นกันมีอายุไม่ถึงสิบเจ็ดปี การหมั้นนั้นตกเป็นโมฆะ และการหมั้นนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย ซึ่งอาจเป็นพ่อ แม่ หรือผู้มีอำนาจปกครองขณะนั้น ส่วนของหมั้นจะต้องมีการส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้หญิงคู่หมั้นขณะที่ทำการหมั้นด้วย โดยฝ่ายชายเป็นผู้ส่งมอบของหมั้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น หากส่งมอบให้ภายหลังการหมั้นไม่ถือว่าเป็นของหมั้น ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1435 มาตรา 1436 และมาตรา 1437 และเมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นของหญิงทันที

 • เกี่ยวกับสินสอด

สินสอด หมายถึง ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่พ่อ แม่ หรือผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส เป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 ดังนั้น สินสอดเป็นทรัพย์สิน เช่น เงิน ทองคำ หรืออาจเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นที่ฝ่ายชายให้แก่พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองหรืออาจเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมของฝ่ายหญิง เป็นการตอบแทนที่ให้หญิงนั้นยอมสมรสกับตนเอง แต่เมื่อทำการหมั้นแล้ว หากฝ่ายหญิงไม่ทำการสมรสกับฝ่ายชายโดยผิดสัญญาหรือมีเหตุการณ์หรือพฤติการณ์บางอย่างที่ฝ่ายหญิงต้องรับผิด ทำให้ฝ่ายชายไม่ควรสมรสกับฝ่ายหญิง ฝ่ายชายสามารถเรียกสินสอดคืนได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 วรรคสอง และวรรคสามบัญญัติเอาไว้

 • สามี ภริยา ทำร้ายร่างกายกัน

การทำร้ายร่างกายของกันและกันระหว่างสามีและภรรยา ถือเป็น “ความรุนแรงในครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 3 หมายความว่า การกระทำใด ๆ โดยมุ่งประสงค์เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะ ที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด โดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท ส่วน“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน และในมาตรา4 ยังบัญญัติว่า ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     โดยสรุป คือ กฎหมายห้ามบุคคลใดใช้ความรุนแรงกับสมาชิกในครอบครัวซึ่งจะมีความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยความผิดข้อหานี้สามารถยอมความกันได้และมีอายุความ 3 เดือนนับแต่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งความหรือร้องทุกข์ได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว


ภัยข้างบ้านมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง

 1. หมุดเดินได้
 2. เรื่องหมาๆ
 3. เสียงเพลงเป็นเหตุ
 4. น้องหมาใครอึไว้ในที่สาธารณะ เจ้าของต้องตามเก็บ
 5. ต้นไม้เหี่ยวเฉา
 6. วางสิ่งของบนทางเท้า
 7. ทิ้งขยะลงน้ำลำคลอง
 8. พ่นสีกำแพง
 9. ควันไฟเป็นเหตุ
 10. จุดไฟเผาหญ้า
 11. ยิงปืนขึ้นฟ้า
 12. เสือปืนไว
 13. นักเลงสุรา
 14. ลูกอกตัญญู
 15. วิธีจัดการต้นไม้เพื่อนบ้านตามกฎหมาย
 16. จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น
 17. จอดรถบนทางเท้า
 18. โดนหมากัด เรียกค่าตกใจได้
 19. เลี้ยงหมาในคอนโด


ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย

www.สู้คดี.com

คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445

แชทกับทนายภูวงษ์: https://bit.ly/lawyerpoovong

01.เรื่องหมุดเดินได้

อสังหาริมทรัพย์" ตามความเข้าใจของหลายท่าน หมายถึง ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งตามความหมายนั้นถูกต้องอย่างแน่แท้ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่ดินนั้น มักจะยืดได้ ขยายได้หรือเล็กลงได้ อันมาจากสาเหตุ “หมุดที่ดินเดินได้” จากบุคคลบางกลุ่มที่เคลื่อนย้าย ทำลาย หรือแม้กระทั่งถอนจนนำมาสู่การทะเลาะเบาะแว้งและคดีความต่างๆ ทั้งนี้

     ทั้งนี้ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 67 และมาตรา 109 ได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทำลายดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอดถอนหลักหมายเขต หรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ 

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

*********************************************

02.เรื่องหมาๆ

ปัญหาเล็กๆ แต่ส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ เช่น กรณีสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ไล่กัดไก่ของผู้อื่นได้รับความเสียหายในทางกฎหมายอาญา "สุนัข" ถูกจัดเป็น "สัตว์ดุ" ซึ่ง "สัตว์ดุ" หมายความว่า โดยธรรมชาติของสัตว์นั้นเองมิใช่สัตว์ดุร้าย แต่อาจเป็นสัตว์ดุซึ่งเจ้าของจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นพิเศษ หากเจ้าของปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นไปทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น นอกจากเจ้าของสุนัขจะต้องชดใช้ให้ผู้เสียหายแล้ว ยังมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

*********************************************

2.1 คนถูกหมากัดเรียกค่าเสียหายได้

รู้หรือไม่ เมื่อถูกสุนัขกัดนอกจากจะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 แล้ว ยังสามารถเรียกค่าตกใจและทุกข์ทรมานจากเจ้าของหมาได้อีกด้วย ซึ่งเป็นไป         ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2488/2523 ซึ่งศาลเคยตัดสินว่า สุนัขหลบหนีออกไปได้ขณะจำเลยเปิดประตู สุนัข จึงออกไปกัดโจทก์ได้ แสดงว่าจำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรในการเลี้ยงดูสุนัข จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ตามมาตรา 433 รวมทั้งทดแทนความตกใจและทุกข์ทรมานด้วยตามมาตรา 446 วรรคแรก ที่ระบุว่า ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

***************************************

03.เสียงเพลงเป็นเหตุ

บางท่านที่มีความชื่นชอบในเสียงเพลง และชอบฟังเพลงเสียงดังที่เปิดแต่ละครั้งได้ยินไปถึง 3 บ้าน 8 บ้าน เพื่อให้เพื่อนบ้านได้ร่วมเสพความสุนทรีย์ด้วย แต่หากเพื่อนบ้านไม่ได้ชื่นชอบเสียงเพลงด้วยอาจจะเปลี่ยนจากความสุนทรีย์เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านได้ ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 ระบุไว้ว่า ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1,000 บาท 

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

*********************************************

04.น้องหมาใครอึไว้ในที่สาธารณะ เจ้าของต้องตามเก็บ

สุนัข หรือ น้องหมา ถือเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของใครหลายๆ คน เนื่องจากมีความน่ารัก และซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ ซึ่งข้อความระวังของเจ้าของสุนัข คือ กรณีที่สุนัขของท่านอาจไปอุจจาระบนถนนสาธารณะ เพราะท่านจะต้องตามเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพราะหากท่านไม่ยอมจัดการเก็บไปทิ้งนอกจากจะเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่นที่พบเห็นแล้ว ยังเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 14 (2) ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป ซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

*********************************************

05. ต้นไม้เหี่ยวเฉา

หลายท่านอาจคิดว่า การปลูกต้นไม้ในบ้านตนเองจะดูแลอย่างไรก็ได้ หรือจะปล่อยให้เหี่ยวเฉาตายไปก็ได้ เป็นเรื่องภายในบ้านของแต่ละบุคคล แต่แท้จริงแล้วกฎหมายได้มีข้อบังคับกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินต้องดูแลต้นไม้ในพื้นที่บริเวณอาคารของตน เพราะหากปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางต้นไม้ หรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 8 (2) และมาตรา 54 

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

*********************************************

06.วางสิ่งของบนทางเท้า

ภาพผู้ขายสินค้าบนทางเท้า ถือเป็นภาพที่เห็นจนชินตาโดยเฉพาะในชุมชนเมือง แต่รู้หรือไม่ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 มาตรา 19 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

*********************************************

07.ทิ้งขยะลงน้ำลำคลอง

สาเหตุหนึ่งของน้ำท่วมขังมาจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่จนทำให้ขยะเหล่านั้นไปขวางทางระบายน้ำซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

*********************************************

08.พ่นสีกำแพง

การแสดงออกของวัยรุ่น วัยคะนองบางกลุ่มนิยมพ่นสีกำแพงสาธารณะเป็นชื่อกลุ่ม ชื่อแก๊งค์ของพวกตนเพื่อแสดงอาณาเขต ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกที่ไม่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535มาตรา 12 ที่ห้ามมิให้ผู้ใด ขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนน หรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

*********************************************

09.ควันไฟเป็นเหตุ

ภาพที่ชาวนากำลังเผาฟางข้าวและตอซังเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในฤดูใหม่ถือเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดละอองขี้เถ้าปลิวกระจายไปในอากาศก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญและรวมถึงการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบกับในมาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำสั่งได้

     ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุรำคาญนั้น และอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญ แต่หากมีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

*********************************************

10.จุดไฟเผาหญ้า

สุภาษิตที่ว่า “โจรปล้นสิบครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียว” เพราะขึ้นชื่อว่าไฟแล้วย่อมเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้า และสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การสูญเสียทางอัคคีภัย คือ การเผาหญ้าตามไร่นาข้างทาง ซึ่งการกระทำดังกล่าวแม้จะเผาหญ้าในที่ดินของตัวเองแต่หากปล่อยปละละเลยจนลุกลามเกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นย่อมมีความผิด ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

*********************************************

11.ยิงปืนขึ้นฟ้า

เชื่อว่าหลายๆ ท่าน คงจะเห็นภาพจนชินตากับการยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 ระบุว่า ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     นอกจากนี้ ศาลฎีกายังเคยตัดสินในคำพิพากษาฎีกา ที่ 3452/2546 ว่าจำเลยยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด แม้จะเป็นเพียงการทดสอบว่าอาวุธปืนของกลางนั้นจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่ก็ตาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในหมู่บ้านตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 แล้ว

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

*********************************************

12. เสือปืนไว

สุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า “เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้” น่าจะใช้ได้ดีกับพฤติกรรมของวัยรุ่นบางกลุ่มในสมัยนี้ที่มีการจับกลุ่มทะเลาะวิวาทตามที่เห็นจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะพวกเสือปืนไวหรือชอบชักปืน โชว์อาวุธในการต่อสู้ เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 379 กล่าวไว้ว่า “ผู้ใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ซึ่งอาวุธในที่นี้หมายถึง อาวุธทุกชนิด ทั้งสิ่งที่ไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ เช่น คัทเตอร์ มีดพับ และรวมไปถึงอาวุธโดยสภาพ เช่น ดาบ หอก ปืน และจะผิดตามมาตรา 379 ได้ต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ดังนี้ 1) ชักหรือโชว์อาวุธ 2) เป็นสถานการณ์ สมัครใจทะเลาะวิวาทกันทั้ง 2 ฝ่าย

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

*********************************************

13.นักเลงสุรา

     “ดื่มสุราสักหมื่นจอกกับมิตรสหายที่รู้ใจ ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมา” การพูดด้วยถ้อยคำหวานหูกับเพื่อนร่วม วงเหล้าถือเป็นสิ่งที่ดี แต่หากการตั้งวงดื่มสุราแล้วส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น โดยเฉพาะในยามวิกาล ถือเป็น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 วรรคแรก ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็น การรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท นอกจากนี้ ศาลยังเคยตัดสินไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1398/2506 การที่จำเลยด่าซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งที่หน้าประตูบ้านผู้เสียหายในเวลากลางดึกอันเป็นเวลาหลับนอนของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในบ้าน ถือได้ว่า เป็นการทำให้ผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อน รำคาญ การกระทำเช่นนี้ จึงผิดมาตรา 397

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

***************************************

14. ลูกอกตัญญู

    แม่คนเดียวสามารถเลี้ยงลูกสิบคนได้ แต่ลูกสิบคนไม่อาจเลี้ยงแม่ได้ เป็นคำเปรียบเทียบความรักของแม่ที่มีต่อลูก ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1563 ระบุไว้ว่า บุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

     นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 307 ยังบัญญัติถึงกรณีลูกทิ้งพ่อแม่ที่พึ่งตนเองไม่ได้ไว้ให้เป็นความผิดและมีโทษ ดังนี้ ‘ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ เพราะอายุ ความป่วยเจ็บ กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิด อันตรายแก่ชีวิต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าการทอดทิ้งดังกล่าวเป็นเหตุให้บิดามารดาถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 308 ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา หรือฐานทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส (มาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 ) อีกด้วย

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

***************************************

15.วิธีจัดการต้นไม้เพื่อนบ้านตามกฎหมาย

บ้านใกล้เรือนเคียงกัน รักกัน ดีกัน มีชัยไปกว่าครึ่ง แต่บางกรณีปัญหาเล็กๆ เช่น เรื่องต้นไม้ของเพื่อนบ้านอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เพื่อขจัดปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างเพื่อนบ้าน จึงขอแนะนำวิธีจัดการต้นไม้ของเพื่อนบ้านในส่วนที่รุกล้ำมาบ้านเรา ดังนี้

     1) หากเป็นกิ่งไม้ จะต้องบอกเพื่อนบ้านก่อน หากเขาไม่ตัดแล้วเราค่อยตัด กรณีนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1846/2500 ระบุว่า ในทางแพ่ง ถ้าจำเลยได้บอกกล่าวโจทก์เสียก่อนและให้เวลาพอสมควรแล้ว จำเลยก็อาจตัดกิ่งไม้ของโจทก์ที่ยื่นล้ำที่ของจำเลยเข้าไปนั้นได้ นอกจากนี้ การตัดกิ่งไม้หรือรากไม้ (ส่วนที่รุกล้ำ เข้ามาบ้านเรา) ไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เนื่องจากขาดเจตนาและเป็นการกระทำเพื่อป้องกันกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินของตนซึ่งสามารถทำได้

     2) รากไม้ตัดได้เลย ไม่ต้องบอก ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1347 บัญญัติว่าเจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อ เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัดท่านว่า เจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้

     3) ผลหล่นในบ้านเราก็กินได้ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1348 บัญญัติว่าดอกผลแห่งต้นไม้ที่หล่นตามธรรมดาลงในที่ดินติดต่อแปลงใด ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นดอกผลของที่ดินแปลงนั้น

     4) ต้น อย่าไปตัด เพราะมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเป็นละเมิดในทางแพ่งอีกด้วยอาจถูกเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

***************************************

16.จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น

รู้หรือไม่ว่า การจอดรถขวางประตูบ้านคนอื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายฐานสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

     ทั้งนี้ จากกรณีเทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1908/2518 จำเลยจอดรถขวางกั้นไม่ให้โจทก์ถอยรถออกไปจากซอยที่เกิดเหตุ เป็นการรังแกข่มเหงทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ แม้ซอยนั้นจะอยู่ในที่ดินของผู้มีชื่อซึ่งแบ่งให้ผู้อื่นเช่าปลูกบ้าน แต่ประชาชนก็ชอบที่จะเข้าออกไปติดต่อกับผู้ที่อยู่ในซอยนั้นได้ ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำในที่สาธารณสถาน จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397

คอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายทนายความ 02 114 7522

(ปรึกษาเบื้องต้นฟรี)

******************************************

17.จอดรถบนทางเท้า

หลายๆ ท่านอาจจะชินกับภาพที่เห็นจนคุ้นตากับการจอดรถในทางสาธารณะที่ห้ามจอดต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณทางเท้า จึงส่งผลให้ไม่มีพื้นที่ให้คนเดินเท้าได้สัญจรเลย ทั้งนี้ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2535 มาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่จะเป็นการจอดหรือขับขี่เข้าไปในอาคารหรือประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้ ส่วนผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

***************************************

18.โดนหมากัด เรียกค่าตกใจได้ครับ

รู้หรือไม่ เมื่อถูกสุนัขกัดนอกจากจะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 แล้ว ยังสามารถเรียกค่าตกใจและทุกข์ทรมานจากเจ้าของหมาได้อีกด้วย ซึ่งเป็นไป ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2488/2523 ซึ่งศาลเคยตัดสินว่า สุนัขหลบหนีออกไปได้ขณะจำเลยเปิดประตู สุนัข จึงออกไปกัดโจทก์ได้ แสดงว่าจำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรในการเลี้ยงดูสุนัข จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ตามมาตรา 433 รวมทั้งทดแทนความตกใจและทุกข์ทรมานด้วยตามมาตรา 446 วรรคแรกที่ระบุว่า ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหาย          จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

**************************************

19.เลี้ยงหมาแมวในคอนโดมิเนียม

 คนเมืองที่อยู่อาศัยกันตามคอนโดมิเนียมต้องการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะหมาหรือแมว แต่ประสบปัญหาว่านิติบุคคลไม่ยอมให้เลี้ยงเพราะผิดข้อบังคับ ของนิติบุคคลอาคารชุด ตามข้อเท็จจริงแล้วผู้อยู่ในคอนโดจะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับมติเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการนิติบุคคลในคอนโดมิเนียมนั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 32 และ มาตรา 33 และมาตรา 37/6 ทั้งนี้ หากเสียงส่วนใหญ่ไม่อนุญาตก็ต้องออกข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดในเรื่องการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด ที่ระบุว่า ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ในคอนโดฯ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ เช่น เสียค่าปรับ หรือหากลูกบ้านยังฝ่าฝืนก็สามารถงดจ่ายสาธารณูปโภคได้ ดังนั้น หากสมาชิกในคอนโดใดต้องการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ก็ต้องไปแก้ระเบียบ ข้อบังคับ โดยต้องมีเสียงสนับสนุนจากเจ้าของร่วมคนอื่นๆ เกินร้อยละ 50 ขึ้นไป 

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

**************************************

เกี่ยวกับคดีอาญา
เกี่ยวกับคดีอาญา

เกี่ยวกับคดีอาญา

 1. ขับรถชนคนตาย ทำอย่างไรไม่ติดคุก

วันจันทร์ 2 มกราคม 2566

ทนายเตือนภัย เรื่อง ขับรถชนคนตาย ทำอย่างไรไม่ติดคุก

www.ทนายภูวงษ์.com 

คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445 

แชทกับทนายภูวงษ์: https://bit.ly/lawyerpoovong

            จากประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพทนายความเกินกว่า 30 ปี ทำคดีมาหลากหลายประเภท ทั้งคดีแพ่งและอาญา มีคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นเสียชีวิต ถ้าเป็นเจตนาฆ่า โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต แต่สำหรับการขับรถชนคนตายโดยประมาท มีโทษจำคุกเช่นกัน ทำอย่างไรถึงจะไม่ติดคุก จากประสบการ์ณพอจะแนะนำได้ว่า ถ้าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ให้คุณพานำส่งโรงพยาบาลทันที รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล เมื่อมีการเสียชีวิตก็ต้องไปงานศพ เพื่อแสดงความเสียใจ ช่วยค่างานศพ (มีภาพถ่ายไปร่วมงานศพจะดีที่สุด) จากนั้นก็จะเป็นการเยี่ยวยาความเสียหายหรือความตาย ดูแลครอบครัวของคนตายให้เป็นที่พอใจ วันขึ้นศาลรับสารภาพและให้ญาติผู้ตายไปแถลงศาลว่าได้รับการเยียวยาแล้ว ไม่ติดใจเอาความกับจำเลย ถ้าทำเป็นลายลักษณ์อักษรยิ่งดีครับ ศาลก็จะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1-2 ปี แค่นี้คุณก็รอดคุกครับ (อย่าหนี ต้องช่วยเหลือผู้ประสพอุบัติเหตุครับ)

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

เกี่ยวกับคดีแรงงาน
เกี่ยวกับคดีแรงงาน

เกี่ยวกับคดีแรงงาน

 • กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง


วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ทนายเตือนภัย นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างทำไงดี

www.สู้คดี.com

คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 099 464 4445

แชทกับนทาย: https://bit.ly/lawyernearyou


     เมื่อลูกจ้างได้ทำงานให้แก่นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างในการทำงานตามเวลาปกติ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชยเมื่อมีการเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือจงใจไม่จ่ายค่าจ้าง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช 2541 มาตรา 9 มีบทบังคับให้นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดไม่ชำระค่าจ้างให้ลูกจ้าง

นอกจากนี้ หากนายจ้างมีเจตนาจงใจไม่จ่ายค่าจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือมีเจตนากลั่นแกล้งไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้าง ตามกฎหมายมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 มีบทบังคับให้นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ทุกเจ็ดวันของเงินค่าจ้างที่ค้างชำระ นับแต่วันครบกำหนดที่นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ในกรณีนี้ถือว่านายจ้างต้องเสียเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากกฎหมายเห็นว่า นายจ้างมีเจตนาไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ขอบคุณข้อมูลดีๆมีสาระจากเพจรู้หมดกฎหมาย 

มีปัญหาปรึกษาทนายความ 099 464 4445

คำถามที่ปรึกษาบ่อย ประจำเดือน สิงหาคม 2566

 • มีคนโพสต์ข้อความประจานหนู และเอารูปหนูไปลงในโพสต์นั้นด้วยหนูทำอะไรได้บ้างค่ะ
 • พี่ทนาย หนูถูกฟ้องว่าเป็นชู้ เป็นเมียน้อย หนูทำอะไรได้บ้าง


*****************************************
ถาม    

มีคนโพสต์ข้อความประจานหนู และเอารูปหนูไปลงในโพสต์นั้นด้วย หนูทำอะไรได้บ้างค่ะ

ตอบ    ไม่ว่าข้อความนั้นจะจริงหรือไม่จริง คุณหรือใครๆก็ไม่มีสิทธิไปโพสต์ประจานในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนตัวในมีเดียของคุณ สิ่งที่คุณจะต้องดำเนินการคือ เอาข้อมูลที่คุณเห็นในมือถือไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านคุณ ไปแจ้งความต้องเอาบัตรประชาชนคุณไปด้วย ไปพบพนักงานสอบสวน แจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะครับ ไม่ใช่แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น ต้องแจ้งความภายในเวลา 3 เดือน นับแต่รู้การกระทำความผิดนั้น เมื่อแจ้งความแล้ว เรื่องทั้งหมดก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้คนที่โพสต์มารับทราบข้อกล่าวหา สรุปสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการ ฟ้องคดีต่อศาล ถ้าเกิน 30 วันแล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลย คุณจะให้ทนายมีหนังสือสอบถามความคืบหน้าของคดี หรือคุณจะเอาเรื่องมาให้ทนายความดำเนินคดีเองได้
มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

ถาม    พี่ทนาย หนูถูกฟ้องว่าเป็นชู้ เป็นเมียน้อย หนูทำอะไรได้บ้าง  

ตอบ    เมื่อคุณได้รับหมายศาลแล้ว ให้คุณโทรหาทนายความ จะเลือกทนายความคดีครอบครัวหรือทนายในจังหวัดที่คุณถูกฟ้องก็เลยเอาครับ หาทนายความใน google เพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้น แล้วเลือกทนายความคนที่คุณคิดว่าสามารถช่วยคุณได้ ช่วยคุณประหยัดด้วย เพราะการดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดี มีค่าใช้จ่ายครับ ตกลงว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรในไลน์ หรือทำเป็นสัญญาจ้างทนายความก็ได้ หาทนายความได้ที่เวปไซต์นี้ https://www.สู้คดี.com หรือฝากข้อความให้ทนายติดต่อกลับที่ Google form นี้ https://bit.ly/สู้คดี   

 คำถามที่ปรึกษาบ่อย ประจำเดือน สิงหาคม 2566

คำถามที่ปรึกษาบ่อย ประจำเดือนนี้

1.         อยากทราบว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีลูกด้วยกัน สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้หรือไม่ และได้มากน้อยเพียงใด

2.         โดนหลอกโอนเงินในการทำงานเพื่อหารายได้ออนไลน์จากแพลทฟอร์ม มีแพลทฟอร์มที่อ้างว่าเป็นการรีวิวยอดขายให้กับ Tiktok Lazada โดยการให้เรากดลิงค์ตามที่ส่งมาแล้วได้ค่าคอมมิชชั่น เราก็ทำตามไปเรื่อยจนบางสินค้าต้องการการสำรองจ่ายค่าสินค้าเพื่อจะได้ค่าคอมมิชชั่น หลักจากเสร็จสิ้นภารกิจ ต้องการเสียภาษี ถึงจะได้เงินถอนเงินคืน แต่ก็ไม่ได้ เพราะอ้างว่าเราทำงานเกิน เวลา ต้องเสียค่าปรับเพื่อปลดล๊อค และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เพื่อจะได้ถอนเงินออกทั้งหมด แต่ทางเราได้สอบถามแล้วตลอดว่า ยังมีค่าอะไรอีกมั้ย ก็ตอบว่าไม่มี พอเราโอนไปเท่านั้นแหละ กลับบอกว่าเราต้องหามาจ่ายส่วนที่ต้องปลดล๊อค ซึ่งยอดสูงขึ้นเรื่อยๆจึงขอความอนุเคราะห์ทางธนาคารช่วยระงับการเงินของกลุ่มมิจฉาชีพให้ด้วย ผมจะได้เงินคืนมั้ยครับ

3.         ผมซื้อที่ดินมือเปล่า (ภบท.5) มาจากเจ้าของเดิม ซื้อมาในราคา 400,000 บาท แล้วปลูกบ้านในที่ดินดังกล่าว จากนั้นผมและภรรยาก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างนั้น พี่สาวภรรยาของผมมาขออาศัยอยู่ในระหว่างที่สร้างบ้านยังไม่เสร็จ แต่วันนี้ผมเกษียณแล้ว ผมกับภริยาจะกลับไปอยู่ที่บ้านของผม พี่สาวภรรยาผมปฎิเสธไม่ยอมคืน ไม่ยอมออกจากบ้านผม ผมมีสิทธิที่จะทำอะไรได้บ้างครับ

4.         ผมขอปรึกษาหน่อยครับ ผมถูกเพื่อนหลอกให้ลงทุนในธุรกิจสวนปาล์ม ที่อำเภอหัวหิน โดยชักชวนให้ผมลงทุน 100,000 บาท จะได้กำไรเดือนละประมาณ 2-30,000 บาท และจะคืนทุนภายใน 1 ปี นับแต่ผมโอนเงินไปลงทุน ผมก็ไม่ได้เงินส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันไว้ ผมได้ทวงถามไปแล้วก็บ่ายเบี่ยงเรื่อยมา จนในที่สุดก็ติดต่อไม่ได้ ผมได้โทรสอบถามเจ้าของสวนปาล์มไปแล้ว เจ้าของสวนแจ้งว่าไม่เคยรู้จักเพื่อนผม ผมต้องดำเนินการอย่างไรครับ

 

*******************************************************

ถาม        อยากทราบว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีลูกด้วยกัน สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้หรือไม่ และได้มากน้อยเพียงใด
ตอบ        ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ไม่มีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงดูจากพ่อของลูกได้ จนกว่าศาลจะรับรองให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อก่อน จากนั้นจึงจะได้สิทธิในการเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร นับแต่วันที่พ่อไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดู และเรียกได้มากน้อย ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้เป็นพ่อครับ

*******************************************************

 

ถาม        โดนหลอกโอนเงินในการทำงานเพื่อหารายได้ออนไลน์จากแพลทฟอร์ม มีแพลทฟอร์มที่อ้างว่าเป็นการรีวิวยอดขายให้กับ Tiktok Lazada โดยการให้เรากดลิงค์ตามที่ส่งมาแล้วได้ค่าคอมมิชชั่น เราก็ทำตามไปเรื่อยจนบางสินค้าต้องการการสำรองจ่ายค่าสินค้าเพื่อจะได้ค่าคอมมิชชั่น หลักจากเสร็จสิ้นภารกิจ ต้องการเสียภาษี ถึงจะได้เงินถอนเงินคืน แต่ก็ไม่ได้ เพราะอ้างว่าเราทำงานเกิน เวลา ต้องเสียค่าปรับเพื่อปลดล๊อค และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เพื่อจะได้ถอนเงินออกทั้งหมด แต่ทางเราได้สอบถามแล้วตลอดว่า ยังมีค่าอะไรอีกมั้ย ก็ตอบว่าไม่มี พอเราโอนไปเท่านั้นแหละ กลับบอกว่าเราต้องหามาจ่ายส่วนที่ต้องปลดล๊อค ซึ่งยอดสูงขึ้นเรื่อยๆจึงขอความอนุเคราะห์ทางธนาคารช่วยระงับการเงินของกลุ่มมิจฉาชีพให้ด้วย ผมจะได้เงินคืนมั้ยครับ

ตอบ        ขบวนการมิจฉาชีพนี้มีมานานแล้วครับ มีตัวการเป็นชาวต่างชาติ (จีน) มีฐานปฏิบัติติการอยู่ต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว หรือในประเทศไทยของเราเอง โดยมีผู้สนับสนุนเป็นคนที่รับจ้างเปิดบัญชีม้า ขั้นตอนการหลอกลวงตามที่คุณถามมาครับ โอกาสที่จะได้เงินคืนยากครับ เพราะเงินในบัญชีนั้นได้โอนออกไปจากบัญชีทันทีที่คุณโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว  ขั้นตอนคือคุณต้องรีบแจ้งความแบบออนไลน์ก่อน และโทรอายัดบัญชีม้าทันที ที่คุณรู้ตัวว่าโดนหลอกครับ จากนั้นให้คุณฟ้องแพ่งเรียกเงินคืนครับ คุณฟ้องก่อน อาจจะได้เงินคืนครับ ตัวการและผู้สนับสนุนมีสิทธิติดคุกครับ
แจ้งความออนไลน์ https://www.thaipoliceonline.com/

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เวปไซต์ที่ https://www.ทนายภูวงษ์.com/

 

*******************************************************

ถาม        ผมซื้อที่ดินมือเปล่า (ภบท.5) มาจากเจ้าของเดิม ซื้อมาในราคา 400,000 บาท แล้วปลูกบ้านในที่ดินดังกล่าว จากนั้นผมและภรรยาก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างนั้น พี่สาวภรรยาของผมมาขออาศัยอยู่ในระหว่างที่สร้างบ้านยังไม่เสร็จ แต่วันนี้ผมเกษียณแล้ว ผมกับภริยาจะกลับไปอยู่ที่บ้านของผม พี่สาวภรรยาผมปฎิเสธไม่ยอมคืน ไม่ยอมออกจากบ้านผม ผมมีสิทธิที่จะทำอะไรได้บ้างครับ

ตอบ      โดยถูกแย่งการครอบครองแล้วเจ้าของที่ดินมือเปล่าไม่ฟ้องเรียกร้องคืนภายใน 1 ปีย่อมสูญสิ้นสิทธิในที่ดินของตน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375)การฟ้องเรียกคืนซึ่งการครอบครองจะต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองที่เป็นเช่นนี้เพราะกฎหมายถือว่าที่ดินมือเปล่าเจ้าของไม่มีกรรมสิทธิ์มีแต่เพียงสิทธิครอบครองระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองมิใช่นับตั้งแต่วันที่รู้ว่าถูกแย่งการครอบครอง การฟ้องเรียกคืนภายใน 1 ปี เป็นระยะเวลาสิ้นสุด มิใช่อายุความ ดังนั้นแม้จำเลยไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ศาลก็หยิบยกขึ้นพิจารณายกฟ้องโจทก์ก็ได้ แต่นั้นเป็นการแย่งสิทธิการครอบครองครับ แต่เรื่องของคุณไม่ใช่การแย่งสิทธิการครอบครอบ เป็นเรื่องที่คุณอนุญาต และฝ่ายนั้นขอมาอาศัยอยู่ระหว่างที่สร้างบ้าน เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วไม่ยอมออก คุณมีสิทธิติดตามเอาทรัพย์คืนครับ

*******************************************************

ถาม        ผมขอปรึกษาหน่อยครับ ผมถูกเพื่อนหลอกให้ลงทุนในธุรกิจสวนปาล์ม ที่อำเภอหัวหิน โดยชักชวนให้ผมลงทุน 100,000 บาท จะได้กำไรเดือนละประมาณ 2-30,000 บาท และจะคืนทุนภายใน 1 ปี นับแต่ผมโอนเงินไปลงทุน ผมก็ไม่ได้เงินส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันไว้ ผมได้ทวงถามไปแล้วก็บ่ายเบี่ยงเรื่อยมา จนในที่สุดก็ติดต่อไม่ได้ ผมได้โทรสอบถามเจ้าของสวนปาล์มไปแล้ว เจ้าของสวนแจ้งว่าไม่เคยรู้จักเพื่อนผม ผมต้องดำเนินการอย่างไรครับ

ตอบ        คุณถูกหลอกให้ลงทุนดังกล่าว คุณเป็นผู้เสียหาย เหตุในคดีนี้เกิดในพื้นที่ของธนาคารที่คุณเปิดบัญชีและโอนเงินลงทุนจากบัญชีนี้ ทางเลือก (1). เอาเรื่องไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีให้ ช้าหน่อย ถึงช้ามาก (2). เอาเรื่องมาให้ทนายความดำเนินคดีให้ เร็วครับ เพราะทนายไม่ทำงานไม่ได้เงิน ผมส่งเรื่องให้ทนายในพื้นที่ช่วยดูแลให้นะครับ

*******************************************************

คำถามที่ปรึกษาบ่อย ประจำเดือน กันยายน 2566

1. ถูกหลอกให้กู้ยืมในแอพพลีเคชั่นกู้ยืมเงิน
2. ไฟแนนท์ฟ้องเรียกส่วนต่าง
3. มีหมายบังคับคดี(เรื่องไฟแนนท์ฟ้อง)มาที่บ้านทำยังไงดีครับ


1. ถูกหลอกให้กู้ยืมในแอพพลีเคชั่นกู้ยืมเงิน
คำถาม    พี่ทนายค่ะหนูเข้าไปขอกู้ยืมเงินในแอพพลีเคชั่นก็ยืมเงิน โดยในแอพดังกล่าวให้หนูกรอกข้อมูลส่วนตัวของหนู และให้หนูส่งรูปบัตรประชาชน สมุดเงินฝากและยืนยันข้อมูลส่วนตัว มีคนทักมาในแอพว่าหนูกรอกข้อมูลผิด ถ้าจะให้แก้ไขต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวน xxxx บาท หนูควรจะดำเนินการต่อหรือไม่คะ

คำตอบ    คุณกำลังถูกมิจฉาชีพหลอกให้เสียเงินครับ แอพเหล่านี้ไม่มีเงินให้กู้ยืมจริง หลอกเอาข้อมูลของคุณไปทำการปลอมเปิดบัญชีธนาคาร แล้วใช้บัญชีเงินฝากไปหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาให้ จากนั้นก็หายเขากลีบเมฆครับ ถ้าคุณไม่ทำตามที่เขาต้องการก็จะข่มขู่ว่าจะไปดำเนินคดีกับคุณ ส่งหมายจับปลอมมาให้คุณดูด้วย ให้ระวังครับ 
วิธีแก้ปัญหา    เอาเรื่องไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์นี้และถ้ามีการโอนเงินไปแล้วบ้างส่วนให้คุณ แจ้งความดำเนินคดีกับบัญชีม้าด้วย เพื่อหยุดมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะครับ


ปรึกษาทนายใกล้คุณ โทร. 089 226 8899 เวปไซต์ www.ทนายใกล้คุณ.com

******************************************

  2. ไฟแนนท์ฟ้องเรียกส่วนต่าง

คำถาม    พี่ครับ ผมถูกไฟแนนท์ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างที่เขาขายรถที่ผมคืนไปแล้ว ได้ไม่ครบตามสัญญาเช่าซื้อ เลยมาฟ้องผมครับ ผมคืนรถไป 2 ปีแล้วครับ ผมควรทำอย่างไรดีครับ

คำตอบ    คืนรถไฟแนนท์ไปดีแล้ว อย่าเอารถไปขายดาวน์ให้กับคนที่ไม่รู้จัก หรือรู้จักนะครับ เพราะคนที่รับซื้อดาวน์รถคุณไปจะหายเข้ากลีบเมฆ ทิ้งปัญหาให้คุณ จากนั้นไฟแนนท์ก็จะฟ้องเรียกเงินค่างวดที่คุณค้างชำระ และส่วนต่างที่เขาขายรถไปแล้วไม่ได้ครบตามสัญญาเช่าซื้อ คุณต้องสู้คดีนะครับ ถ้าคุณไม่ไปสู้คดี คุณอาจจะต้องจ่ายเต็มตามจำนวนเงินในคำฟ้อง แต่ถ้าคุณไปสู้คดี ศาลจะพิพากษาให้คุณไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเมื่อคุณคืนรถไปแล้ว ถือว่าสัญญาเลิกกัน จะนำเอาค่าเสียหายมาฟ้องคุณไม่ได้ เรียกได้เฉพาะค่างวดที่คุณค้างอยู่ครับ  

ปรึกษาทนายกรุงเทพ โทร. 02 114 7521 เวปไซต์ www.ทนายกรุงเทพ.com

****************************************

3. มีหมายบังคับคดีมาที่บ้านผมทำยังไงดีครับ

คำถาม    พี่ครับผู้ถูกไฟแนนท์ฟ้อง เรียกค่างวดที่ค้างชำระ และค่าส่วนต่าง วันที่ศาลนัด ผมไปที่ศาล ทนายไฟแนนท์ บอกผมให้ผมไปรอที่บ้าน บริษัทจะส่งเอกสารไปแจ้งให้คุณผ่อนต่อ จากนั้นผมก็กลับมารอที่บ้าน หลายวันก็ไม่เห็นบริษัทติดต่อผมมา พอครบ 30 วัน ศาลมีหมายบังคับคดีมาหาผมที่บ้านครับ ผมต้องทำอย่างไรครับ

คำตอบ    คุณโดนทนายไฟแนนท์หรือทีมงานทนายไฟแนนท์หลอกเข้าแล้ว ในศาลแท้ๆยังหลอกกันได้ ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับเรื่องนี้ ถ้าข้อเท็จจริงตามที่คุณถามมา ผมแนะนำให้คุณขอพิจารณาคดีใหม่ อ้างเหตุว่าคุณถูกหลอก ในวันนัดคุณมาศาล แต่ทนายไฟแนนท์หรือทีมงานเข้าหลอกให้ไปรอที่บ้าน ถ้าศาลได้รับคำร้องคุณจะนัดไต่สวนคำร้อง เพื่อให้คุณเข้ามาสู้คดี และจะลงโทษทนายความฐานละเมิดอำนาจศาล และแจ้งให้สภาทนายความเพิกถอนใบอนุญาตทนายคนนั้นด้วย 

ปรึกษาทนายกรุงเทพ โทร. 02 114 7521 เวปไซต์ www.ทนายกรุงเทพ.com

  ****************************************  คำถามที่ปรึกษาบ่อย ประจำเดือน ตุลาคม 2566

คำถามที่ปรึกษาบ่อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

คำถามที่ปรึกษาบ่อย ประจำเดือน ธันวาคม 2566

การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้ AddThis:
- AddThis เป็นวิดเจ็ตโซเชียลที่รวบรวมและแบ่งปันพฤติกรรมของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม