ภาษาไทย
ประธานเครือข่ายทนายความ

ประธานเครือข่ายทนายความ

เปิดหน้าต่อไป

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                                        การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ความเป็นมา
การติดต่อขอรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภารกิจหลักที่สำคัญ 3 ประการ
ภารกิจที่ 1 การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
ภารกิจที่ 2 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ภารกิจที่ 3 การสร้างหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
การคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

ความเป็นมา
          ประเทศไทยมีการพัฒนาและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ ทั้งด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการให้มีความก้าวหน้าตามลำดับ ตลอดจนให้มีความร่วมมือกับนานาประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่างๆ และโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญได้นำหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ ให้เกิดการปฏิบัติและให้องค์กรทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนำมาบริหารจัดการ เพื่อเป็นหลักประกันในสังคมให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตามการให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Department of Right and Liberties Protection” มีชื่อย่อว่า “DRLP” ซึ่งเป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

การติดต่อขอรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
         สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร เอ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210.
โทรศัพท์ 02 141-2838-99 หรือที่คลินิก ยุติธรรมจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

การคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
          กำหนดให้สำนักงานคุ้มครองพยาน ดำเนินการคุ้มครองพยาน การจ่ายเงินค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยานในคดีอาญา และผู้ใกล้ชิดรวมทั้งวางระบบและยุทธศาสตร์การคุ้มครองพยานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลที่จะเป็นพยานในคดีอาญา ว่าจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควร รวมทั้งได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม หากมีการข่มขู่ คุกคาม โดยสามารถขอคุ้มครองพยานได้ทั้งมาตราการทั่วไปและมาตราการพิเศษ
การติดต่อขอรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
         สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร เอ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210.
โทรศัพท์ 02 141-2941-65 หรือที่คลินิก ยุติธรรมจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ


ภารกิจหลักที่สำคัญ 3 ประการ
ภารกิจที่ 1 การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
ภารกิจที่ 2 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ภารกิจที่ 3 การสร้างหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล


ภารกิจที่ 1 การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
          เป็นการส่งเสริม ป้องกัน และป้องกันสิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกกระทำละเมิด โดยการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการฝึกอบรมด้านเสรีภาพ การส่งเสริมและพัฒนากลไก การระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

ภารกิจที่ 2 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

          เป็นการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ด้วยการพัฒนาระบบ มาตรการและดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยมีภารกิจดังนี้
1. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
(ก) ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
(ข) รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
(ค) สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือในกรณีฟ้องคดีแต่ไม่มีเงินชำระค่าธรรมเนียมศาล กรณีจะฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแต่ไม่มีเงินค่าทนายความเพื่อว่าความกรณีถูกจับแต่ไม่มีเงินที่จะใช้ประกันตัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน สนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายจากการกระทำผิดทางอาญา ปกครอง หรือกระทำละเมิดที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม
(ง) ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 134/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวน
ติดต่อขอรับบริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ชั้น 15 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 502 8220-21 และ 02 502 8191
 
หรือที่คลินิก ยุติธรรมจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

 

2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
          เพื่อรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ ของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้น ซึ่งสามารถยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รู้ถึงการกระทำผิด รวมทั้งการรับรองสิทธิในกรณีของบุคคลที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานอัยการและถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี หากปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด ซึ่งสามารถยื่นคำขอรับเงินค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุด
การติดต่อขอรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
         สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร เอ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210.
โทรศัพท์ 02 141-2838-99 หรือที่คลินิก ยุติธรรมจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

3. การคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
          กำหนดให้สำนักงานคุ้มครองพยาน ดำเนินการด้านคุ้มครองพยาน การจ่ายเงินค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยานในคดีอาญา และผู้ใกล้ชิดรวมทั้งวางระบบและยุทธศาสตร์การคุ้มครองพยานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลที่จะเป็นพยานในคดีอาญา ว่าจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนที่จะเป็นและสมควร รวมทั้งได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม หากมีการข่มขู่ คุกคาม โดยสามารถขอคุ้มครองพยานได้ทั้งมาตราการทั่วไปและมาตราการพิเศษ
การติดต่อขอรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
         สำนักงานคุ้มครองพยาน
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร เอ ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210.
โทรศัพท์ 02 141-2941-65 หรือที่คลินิก ยุติธรรมจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ภารกิจที่ 3 การสร้างหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
          การสร้างหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล เกิดขึ้นด้วยเหตุเมื่อประเทศไทย ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 ฉบับ ทำให้เกิดพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยสนธิสัญญาดังกล่าวถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งพันธกิจหลักของสนธิสัญญา 4 ประการที่ต้องดำเนินการ คือ
          1. การประกันให้เกิดสิทธิต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญา
          2. การปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่รับรองไว้ในสนธิสัญญาด้วยการก้าวหน้า
          3. การเผยแพร่หลักการของสิทธิ ตามสนธิสัญญานั้นให้กว้างขวาง
          4. การเสนอรายงานประเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติให้เกิดสิทธิและความก้าวหน้าต่อองค์กรตามสนธิสัญญา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร เอ ชั้น 2, 3 และ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210.
โทรศัพท์ 02 141 2794 และ 02 141 2817-8


การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้ AddThis:
- AddThis เป็นวิดเจ็ตโซเชียลที่รวบรวมและแบ่งปันพฤติกรรมของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม